Inglise keel A1.1

Õppekava nimetus: Inglise keel A1.1. Kursus EL-i toel projektis "Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine".

Kursus alustas 18. oktoobril kell 16.00 Sõmerul Rakvere Vallamajas.

Õppekavarühm (ESCED-F 2013): Keeleõpe

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

      - oskab lugeda lihtsat teksti ja saab aru lihtsamast vestlusest,

     - oskab anda enda kohta tähtsamat infot (nimi, keel, rahvus jms) ning lüsida seda ka oma vestluskaaslaselt;

     - oskab täita formulare;

     - omab algatusvõimet, et alustada vestlust,

     - oskab kirjeldada ümbrust ja inimesi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: vähese inglise keele oskusega täiskasvanud

Õppe alustamise tingimused puuduvad. Kursus sobib neile, kes pole inglise keelt üldse õppinud või on väga väheste algteadmistega.

Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Õppekeskkonna kirjeldus

Kasutatakse rahvakooli õppeklassi, kus on olemas hea valgustus, lauad-toolid ning lõik vajalikud tehnilised vahendid, nagu magnet- ja pabertahvel, ekraan, CD-mängija, paljundusaparaat, vajadusel on võimalik kasutada data-projektorit ja arvutit.

Õppegrupi suurus: kuni 12 õppijat. See võimaldab igaühel tunnis aktiivselt osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppe sisu

Õppekava on koostatud Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemist lähtudes. Arendatakse nii rääkimis-, kuulamis- kui ka lugemisoskust. Põhirõhk on rääkimisoskuse omandamisel, aga ka grammatika algteadmiste (omastavad asesõnad, lihtolevik, küsimuste ja eitavate lausete moodustamine, lühivastused, ajaväljendid, loendatavad ja loendamatud nimisõnad jm.) omandamises. Arendatakse sõnavara; riigid ja keeled, igapäeva esemed, elukutsed, hinnad, esemed, perekond, telefoniga rääkimine, rõivad, söögid-joogid.

Õppematerjalid

 Kasutatakse õpikut Face2Face Elementary  ja CD-d, õpitu kinnistamiseks ka õpetaja koostatud paljundusmaterjali.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Juhendaja annab õppijale tagasisidet õppeprotsessis omandatust. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on kursusel osalenud vähemalt 85% õppe mahust ja omandanud õpiväljundid. Tõend väljastatakse õppijale, kes osales alla 855 õppe mahust ja /või õpiväljundeid ei omandanud.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee

Nõuded koolitajale

Ta on kogenud täiskasvanute juhendaja, kes on rahvakoolis aastaid kursuslasi juhendanud, oskab kursuslasi motiveerida ning luua koolitusel sundimatut õhkkonda.